Velvollisuus toimia huolellisesti toimitusketjussa.

Toimittajien eettiset toimintaohjeet.

Perheyrityksenä tiedämme, mitä vastuu tulevista sukupolvista tarkoittaa. Kestävä kehitys, luonnonvarojen säästäminen ja ilmastonsuojelu ovat jo vuosia ollut tärkeä tekijä arkipäivässämme – koskien sekä huipputekniikan kehitystä ja valmistusta että myös kaikkien työntekijöiden arkista työpäivää. Modernina ja ympäristötietoisena perheyrityksenä meille on erityisen tärkeää, vaikuttaa osaltamme asiaan ja tulla näin "vihreimmiksi".

Tämän päivän asettamien vaatimusten kuten uuden teknologian, lisääntyvän kilpailun sekä maailmanlaajuisten yhteiskunta- ja ilmastopoliittisten vaatimusten perusteella ovat seuraavat yrityksemme toimintaa ohjaavat perusperiaatteet erittäin tärkeitä. Odotamme toimittajiltamme, että he jakavat kanssamme nämä periaatteet ja huomioivat voimassa olevat määräykset ja lait.

Nämä eettiset ohjeet ''Code of Conduct'' toimivat toimittajiemme vähimmäismittapuuna sille, miten sopimuspartneriemme pitää toimia kantaakseen tämän vastuun. Tämä perustuu YK:n taloutta ja ihmisoikeuksia koskeviin perusperiaatteisiin, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työ- ja sosiaalistandardeihin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) sekä maailman suurimman yritysvastuualoitteen UN Global Compactin periaatteisiin.

Vastuu ihmisestä.

Ihmisillä on oikeus tulla arvostetuksi. Me Weberillä kunnioitamme ihmisoikeuksia ja toimimme YK:n kansainvälistä ihmisoikeussopimusta kunnioittaen. Myös toimittajamme ovat sitoutuneet toimimaan kansainvälisesti tunnistettujen työ- ja sosiaalistandardien puitteissa. Nämä käsittävät seuraavat periaatteet:

Area Sales Manager und Zerspanungsmechaniker im Prüffeld
 • ILO nro 111/100: Työntekijöiden kunnioittaminen ja kaikenlaisesta kiusaamisesta, väärinkäytöstä ja syrjinnästä vapaan työilmapiirin luominen.
 • ILO nro 87/98: Järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen lain sallimissa puitteissa.
 • ILO nro 100: Vähimmäispalkoista ja työajoista kiinnipitäminen maakohtaisesti paikallisten talouselämää koskevien lakipykälien tai vähimmäisnormien mukaisesti ILO:n standardit huomioiden. Maksetut palkat mahdollistavat työntekijöille sopivan elintason saavuttamisen.
 • ILO nro 29, 105, 138, 182: Lapsityön, pakkotyön, kaikenlaisen modernin orjuuttamisen ja ihmiskaupan kieltäminen sekä kiellettyjen toimintojen käyttö, välittäminen tai tarjoaminen. Oikeuden ilmaista mielipiteensä vapaasti kunnioittaminen. Huolellisuusvelvoitteen noudattaminen OECD:n ohjeistuksen mukaisesti, kun kyseessä vastuulliset mineraalien toimitusketjut konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.
   

Vastuu ympäristöstä.

Yhdessä toimittajiemme kanssa haluaisimme toimia toimitusketjussamme aktiivisesti ilmastonsuojelun puolesta. Toimittajamme ovat sitoutuneet liiketoimintansa puitteissa ympäristösuojeluun liittyviin toimenpiteisiin työntekijöidensä elinympäristössä. Nämä käsittävät seuraavat periaatteet:

 • Luonnollisten resurssien tehokas hyödyntäminen ja toissijaisten raaka-aineiden käyttäminen, milloin tämä vain on mahdollista, sekä energiatehokkaan, ilmastointineutraalin ja ympäristöystävällisen teknologian käyttäminen
 • Luonnollisen elinympäristön kuten maaperän, metsien ja vesistöjen säilyttäminen
 • Pysyvien orgaanisten haitta-aineiden tuotannon, käytön tai ilmakehään vapauttamisen lopettaminen tai rajoittaminen
 • Aineiden ja seosten luokitus ja merkitseminen, jotta kemikaalien käyttö olisi turvallista
 • Jätteiden asianmukainen hävittäminen, tarkastus ja
  • käsittely, mukaan luettuna kieltojen noudattaminen, kun kyseessä jätteet,
  • likavesi,
  • päästöt,
  • kemikaalit tai
  • muut materiaalit, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön

Tämä koskee myös jätemäärän vähentämistä ja päästöjen supistamista sekä elohopeaa sisältävien tuotteiden käytön rajoitusten huomioimista.

Vastuu liikekumppanina.

Toimittajamme ovat sitoutuneet reiluun kilpailuun ja yhteistyöhön Weberin kanssa. Tämä sisältää seuraavat periaatteet:

 • Kaikenlaisen korruption, kiristyksen, epäluotattavuuden, kavalluksen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kielto
 • Voimassa olevien kilpailuoikeudellisten määräysten noudattaminen
 • Voimassa olevien tulli- ja vientimääräysten sekä pakotteiden noudattaminen
 • Henkilökohtaisten tietojen, luottamuksellisten tietojen ja Weberin liikesalaisuuksien salassapito sekä suojaaminen
 • Aktiivinen tietojen toimittaminen Weberille tilanteissa, jotka voivat johtaa liikesuhteiden puitteissa eturistiriitaan
 • Vain voimassaolevia lakisäännöksiä vastaavien tuotteiden toimittaminen

Vastuu noudattamisesta.

Toimittajamme ovat sitoutuneet Compliance-Management-järjestelmään, joka tukee näistä periaatteista ja voimassa olevista lakipykälistä ja määräyksistä kiinnipitämistä. Tähän kuuluu myös tehokas yrityksen sisäinen tai ulkoinen ilmoitusjärjestelmä, jonka puitteissa voidaan tehdä ilmoitus näiden periaatteiden loukkaamisesta tai vastaavista riskeistä. Luottamuksellisen yhteistyön ja vastuumme puitteissa voivat toimitusketjuun kuuluvat yritykset, niiden työntekijät ja muut kolmannet osapuolet kääntyä aina puoleemme Weberin ilmoitusjärjestelmän kautta (Integrity EQS), kun kyseessä on yllä mainittujen periaatteiden loukkaaminen. Tarkastamme käytännesäännöt "'Code of Conduct'" -käytännesäännöt säännöllisesti ja ryhdymme muutostoimenpiteisiin tarpeen vaatiessa. Tärkeät muutokset ilmoitetaan toimittajille.

Koska luottamuksellinen yhteistyö on meille erittäin tärkeää, tuemme toimittajiamme tarvittaessa tässä ilmoitettujen huolellisuusvelvoitteiden noudattamisessa. Lisäksi Weberillä on oikeus omien huolellisuusvelvotteiden noudattamista varten tarkastaa sopivin keinoin, miten toimittajat pitävät kiinni 'Code of Conduct' -käytännesäännöistä. Tällaisen tarkastuksen yhteydessä toimittajan on mahdollistettava meille pääsy käsiksi kaikkiin mahdollisiin tietoihin, jotka liittyvät 'Code of Conduct' -käytännesääntöjen toteuttamiseen. Jos näitä käytännesääntöjä rikotaan, toimittaja on velvollinen käsittelemään asian vastaavasti. Weber voi lisäksi suorittaa epäilyn tapauksen yhteydessä omia tutkimuksia toimittajan tuella. Jos näitä 'Code of Conduct' -käytännesääntöjä tai periaatteista rikotaan, pidätämme itsellämme oikeuden sopiviin oikeudellisiin toimintoihin.

Toimittajamme sitoutuvat täten toimittamaan työntekijöilleen, toimeksisaajilleen ja alihankkijoilleen näiden 'Code of Conduct' -käytännesääntöjen sisällön ja ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin näiden sisältöjen toteuttamiseksi.